Dnes má svátek: Drahoslava
csendesk

Informace úřadu

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

1. Název

Obec Sedlnice

2. Důvod a způsob založení

Základní principy a podmínky na jejich základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2002 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa


Obecní úřad Sedlnice
Sedlnice 109
742 56 Sedlnice4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


Obecní úřad Sedlnice
Sedlnice 109
742 56 Sedlnice4.3. Úřední hodiny

zde

4.4. Telefonní čísla

556 745 5914.5. Čísla faxu 
zrušeno


4.6. Adresa internetové stránky

www.sedlnice.cz

4.7. Adresa e-podatelny


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.4.8. Další elektronické adresy


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


4.9. ID datové schránky


z3haxtz


5. Bankovní spojení

č.ú.: 1772185329/0800

6. Identifikační údaj IČO

IČO: 00298352

7. Identifikační údaj DIČ

DIČ: CZ00298352

8. Rozpočet

Ke stažení zde: pdf Rozpocet obce sedlnice na rok 2018 (170 KB)

9. Žádosti o informace

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

10. Příjem žádostí a další podání

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

- komu je žádost určena,

- jaká konkrétní informace je požadována,

- kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti

- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

- odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu nebo osobně v podatelně,

- odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

- obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,

- krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

12. Formuláře

folder Ke stažení zde.  Další typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

 

13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

zde 

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů:

  • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
  • vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících,
  • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů,
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 88/1996, kterou se provádí zákon o obecní policii.
  • zákon č. 65/1965, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

 

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Sedlnice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Úřední deska

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

16. Licenční smlouvy16.1. Vzory licenčních smluv


Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16.2. Výhradní licence


V současné době nejsou pro Obec Sedlnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

ZDE

18. Poskytnuté informace

folder Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace

19. Seznam organizací zřizovaných obcí

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
adresa: Sedlnice 253, PSČ: 742 56
právní forma: příspěvková organizace
IČO: 47658088
bankovní spojení: 154954122/0300
identifikátor zařízení: 600138381
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 556 745 596
mobil: 739 667 144
ředitelka: PaedDr.Blanka Šťastná

Vytisknout E-mail

Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější předpisy:
Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů:

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících,
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 88/1996, kterou se provádí zákon o obecní policii.
 • zákon č. 65/1965, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Vytisknout E-mail

Czech POINT Sedlnice

logoCP150x91

CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je nejpohodlnější způsob pro komunikaci občana s veřejnou správou.
Z pracoviště Czech POINT lze odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.
Upozornění ! Tato služba není určená k nahlížení do registrů ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Na obecním úřadě Sedlnice lze získat prostřednictvím Czech POINTU ověřené výpisy z těchto centrálních registrů:

Katastru nemovitostí

 • výpis listu vlastnictví:
 • podle čísla listu vlastnictví
 • podle čísla popisného
 • podle čísla parcely
 • částečné výpisy

Obchodního rejstříku:

 • úplný výpis
 • výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Živnostenského rejstříku

Rejstříku trestů

Správní poplatky:
výpis z Katastru nemovitosti
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Obchodního rejstříku
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Živnostenského rejstříku
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Rejstříku trestů 50,- Kč

Vytisknout E-mail

Zásady zpracování ochrany osobních údajů

Zde můžete nahlédnout do směrnice týkající se Obecné ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pdf Zásady zpracování osobních údajů (213 KB) .

INFORMACE K POŘIZOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZÁZNAMŮ Z AKCÍ

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm.  e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti Organizace doporučuje třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami.“

 

Pověřenec osobních údajů pro obec Sedlnice je Bc. Radek Kubíček, MBA.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 585 155 100

Vytisknout E-mail

Obnova topení a výměna kotle MŠ Sedlnice

o    Název projektu: Obnova topení a výměna kotle MŠ Sedlnice

o    Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

o    Cíl projektu: Projektem dojde k náhradě původního zdroje tepla
a teplé vody (3x plynový kotel a 1x bojler instalované cca v roce
2000) za nový zdroj (1x závěsný plynový kondenzační kotel a 1x
zásobník TUV). V konečném důsledku je cílem projektu zejména
snížení spotřeby energie na vytápění daného objektu mateřské
školy a snížení emisí skleníkových plynů. Cílem je i v budoucnu
snížit spotřebu energie na vytápění a emisí skleníkových plynů
oproti stávajícímu stavu.

Projekt byl realizován v měsích srpen-září 2019.

logo MSK

Vytisknout E-mail